^ Back to Top

Szukaj

Gościmy

Odwiedza nas 45 gości oraz 0 użytkowników.

Dokumenty

D o k u m e n t y   s z k o ł y:

PODANIA NOWE:

1. Podanie o zwolnienie z zajęć

2. Zwolnienie dziecka z obowiązku obecności na zajęciach

3. Podanie o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego

4. Oświadczenie-zwolnienie dziecka z obowiązku obecności na zajęciach wychowania fizycznego

5. Zwolnienie ucznia z nauki drugiego języka obcego w Zespole Szkół w Otyniu

 

Program Wychowawczy Zespołu Szkół 

   - Działania wynikające ze zmian na mocy Rozporządzenia z dnia 18 sierpnia 2015 roku  w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktyczne w celu przeciwdziałania narkomanii.

Szkolny Program Profilaktyki

   - Działania  profilaktyczne wynikające ze zmian na mocy  Rozporządzenia z dnia 18 sierpnia 2015 roku  w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania Zespołu Szkół w Otyniu - wrzesień 2016 

Przedmiotowe zasady oceniania w edukacji wczesnoszkolnej  

Karta oceny zachowania ucznia - poprawki wrzesień 2016  

Statut Zespołu Szkół w Otyniu - zmiany wrzesień 2016

- regulamin świetlicy

Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego w Zespole Szkół w Otyniu  - zmiany  styczeń 2017

Procedura organizowania i wdrażania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół w Otyniu

Regulamin dyżurów nauczycielskich w Zespole Szkół w Otyniu

Zasady organizacji przerw międzylekcyjnych i pełnienia dyżurów

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Publicznym Gimnazjum w Zespole Szkół w Otyniu

Regulamin dowożenia uczniów Zespołu Szkół w Otyniu

Regulamin wycieczek szkolnych

Wewnątrzszkolne Zasady Współpracy z Rodzicami w Zespole Szkół w Otyniu

Regulamin Pracy Zespołu Szkół w Otyniu

Zarządzenie Dyrektora w sprawie przeciwdziałania przemocy i agresji

Regulamin Samorządu Szkolnego

Program Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół w Otyniu

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU budynku Zespołu Szkół w Otyniu zlokalizowanego przy  ul. Żeromskiego 3

A n a l i z a   p r a c y

Analiza i ocena pracy zespołu przedmiotowego    .doc     .pdf

Analiza i ocena realizacji zadań pedagoga     .doc     .pdf

Sposób realizacji zadań świetlicy i biblioteki   .doc     .pdf

ANALIZA PRACY I DZIAŁALNOŚCI NAUCZYCIELA 

SPRAWOZDANIE DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

KONKURSY ORGANIZOWANE PRZEZ NAUCZYCIELI W I/II PÓŁROCZU

Zaświadczenie o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego

Sprawozdanie z klasyfikacji za I semestr klas 1-3      .doc        .pdf           

Sprawozdanie z klasyfikacji za I semestr klas 4-6          .doc    .pdf   

Sprawozdanie z klasyfikacji za I semestr klas I-III gimnazjum       .doc     .pdf   

Sprawozdanie z klasyfikacji końcoworocznej klas 1-3      .doc        .pdf       

Sprawozdanie z klasyfikacji  końcoworocznej  klas 4-6          .doc    .pdf    

Sprawozdanie z klasyfikacji  końcoworocznej  klas I-III gimnazjum       .doc     .pdf     

Karta oceny zachowania ucznia

Arkusz monitorowania realizacji godzin podstawy programowej kl. I – III GIMNAZJUM

Arkusz monitorowania realizacji godzin podstawy programowej kl. IV - VI SP

Wkładki do książek: 

dzieci            .doc      .pdf

młodzież       .doc       .pdf

 

ZAKRES UBEZPIECZENIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ W OTYNIU

Dokumenty zwiazane z naborem do klas pierwszych

Podanie o przyjęcie do Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Otyniu    

 

KARTA ZAPISU DZIECKA SIEDMIOLETNIEGO do klasy pierwszej PSP w Otyniu

KARTA ZAPISU DZIECKA SZEŚCIOLETNIEGO do klasy pierwszej PSP w Otyniu

Wniosek o kontynuowanie nauki w klasie I

      

Wniosek o kontynuowanie nauki w klasie II

         

 

 

 

 

 

Dokumenty