^ Back to Top

Szukaj

Gościmy

Odwiedza nas 40 gości oraz 0 użytkowników.

Zasady na egzaminie ósmoklasisty

Zasady, które będą obowiązywały na egzaminach w naszej szkole (na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Edukacji Narodowej). Proszę się zapoznać i zastosować w czasie egzaminów.


1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły , obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu – bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
2. Zdający, nauczyciel inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 1.3.
3. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.
4. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.
6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych i linijki. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających
7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą (maksymalnie 0,5 l. , przezroczystą )
8. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
9. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową).
10. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
11. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
- podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
- wychodzi do toalety,
- kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
12. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
13. Zdający są zobowiązani przyjść na wyznaczoną godzinę, wejść do sal egzaminacyjnych wskazanymi wejściami i unikać zgromadzeń przed i po egzaminie.
14. Zdający przychodzą na egzamin w godz. od 8.30 do 8.45.
15. Przydział sal w poszczególnych dniach:
Klasa 8a
- w dniach 25 i 26 maja (egzaminy z języka polskiego i matematyki) zdający piszą w dużej sali gimnastycznej i na egzamin wchodzą wejściem bocznym w łączniku od strony placu technicznego
- 27 maja (egzamin z języka angielskiego)- zdający od A1 do A 12 włącznie piszą w Sali nr 38, zdający A3 oraz A13 do A24 włącznie piszą w sali 46, uczennica A18 pisze w gabinecie pedagoga na II piętrze. W tym dniu wszyscy zdający z klasy 8a wchodzą do szkoły wejściem bocznym obok Przedszkola i boczną klatką schodową przechodzą na II piętro do swoich sal egzaminacyjnych
Po zakończeniu egzaminu zdający opuszczają sale egzaminacyjne tą samą drogą.
Klasa 8b
- w dniach 25 i 26 maja (egzaminy z języka polskiego i matematyki) zdający piszą w małej sali gimnastycznej (ze schodami) i wchodzą wejściem tylnym do sali od strony placu zabaw Nivea.
Zdający B11 i B15 w tych dniach piszą w sali 37 i na egzamin wchodzą wejściem głównym i główną klatką schodową
- 27 maja (egzamin z języka angielskiego)- zdający od B1 do B12 włącznie piszą w sali 22, zdający od B13 do 24 włącznie piszą w sali 27, zdający B11 i B15 piszą w sali 37. W tym dniu wszyscy zdający z klasy 8b na egzamin wchodzą wejściem głównym i główną klatką schodową.
Po zakończeniu egzaminu zdający opuszczają sale egzaminacyjne tą samą drogą.

Na sportowo w szkole...

W ramach przygotowania uczniów do powrotu do szkoły zostają zorganizowane zajęcia rekreacyjno – sportowe na świeżym powietrzu w czasie zdalnego nauczania- maj 2021.

Prowadzący: Krzysztof Igiel, Klepacka Krystyna, Marciniak Elżbieta, Marzena Mituta
Czas zajęć: 90 minut z przerwą / od 10:00 do 12:00
Miejsce zajęć: boisko trawiaste, boisko z nawierzchnią sztuczną, siłownia na powietrzu, tereny leśne wokół szkoły.

Ramowy plan zajęć:

W dniu odbywających się zajęć dla danej grupy wiekowej może odbyć się tylko 1 lekcja online (czas na dotarcie do szkoły na planowane zajęcia). po powrocie uczniów z zajęć sportowych do domu nie odbywają się już lekcje online.

Czytaj więcej: Na sportowo w szkole...

Ósmoklasisto. Egzamin próbny z Pistacją

Jak pisać próbne egzaminy w warunkach domowych?
Wybierz sobie taką godzinę, żeby móc pisać bez przerwy przez cały oficjalny czas przeznaczony na egzamin ( 100 minut w przypadku egzaminu ósmoklasisty).
Przed pisaniem zgromadź wszystkie potrzebne ci przedmioty. Pamiętaj, że na egzamin ósmoklasisty można  wnieść wyłącznie długopis lub pióro piszące na czarno oraz linijkę.
Odłóż na bok wszelkie urządzenia telekomunikacyjne i inne rozpraszacze.
Wyłącz powiadomienia.
Staraj się zmieścić rozwiązanie zadania w wyznaczonym miejscu na arkuszu. Pamiętaj że na egzaminie nie będzie możliwości wykorzystania dodatkowej kartki. Jeżeli nie jesteś w stanie wydrukować arkusza, tylko wyświetlasz go sobie na ekranie, to przygotuj sobie czyste kartki, a następnie zaznacz na nich miejsce na rozwiązanie każdego zadania, odpowiadające temu z arkusza.
Spokojnie, to tylko próba, masz jeszcze czas by powtórzyć materiał przed prawdziwym egzaminem. 

A więc zaczynamy.....Egzamin próbny >>  .:)
Powodzenia!  ❤

Źródło: https://pistacja.tv/

Wracamy...

Aktualności 2020/2021